Tôi cân ban gâp căn nha Tương Binh Hiêp 116m2,nha thiêt kê 1 trêt 1 lâu, co 4 phong ngu, 2 WC, phong khach va bêp rông rai, thoang mat. Co sân trươc đâu ô tô, sân sau Khu vưc đông dân cư, trương hoc câp 1 câp 2 liên kê, bênh viên Van Phuc, chơ Tương Binh Hiêp, gân tram thu phi S…

LEAVE A REPLY